Pulmotrainer | Regulamin sklepu
Pulmotrainer to innowacyjne urządzenie typu flutter, które umożliwia korzystanie z pozytywnych efektów dodatniego ciśnienia wydechowego oraz wibracyjnego masażu dróg oddechowych.
pulmotrainer, flutter, natlenianie płuc, POChP, astma oskrzelowa, zapalenie oskrzeli, przewlekły kaszel, kaszel z wydzieliną, rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek
15267
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15267,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive
BreathePulmotrainer ®Pulmotrainer ®

Regulamin sklepu

Pulmotrainer.pl


§ 1
Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.pulmotrainer.pl.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności o przepisy:
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422),
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 121),
  • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827),
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 poz. 631 ze zm.).
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:
  1. Sprzedawca – „Elektro-Oxigen Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000194129, posiadająca nr NIP: 5213041669, REGON: 016123339, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł, właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.pulmotrainer.pl, prowadzący za jego pośrednictwem wysyłkową sprzedaż Towarów.
  2. Adres korespondencyjny Sprzedawcy – Elektro-Oxigen Polska Sp. z o.o., ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa, adres e-mail: pulmotrainer@elektro-oxigen.pl
  3. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.pulmotrainer.pl, będący własnością Sprzedawcy.
  4. Strony – Sprzedawca i Kupujący.
  5. Kupujący – osoba fizyczna – w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonujące zakupów Towarów w Sklepie.
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sklep za pomocą sieci Internet, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. Zamówienie – czynność skutkująca zawarciem umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron, dokonywana za pomocą Koszyka i poprzedzona wyborem Towaru, jego parametrów oraz formy Płatności.
  9. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje Zamówienia.
  10. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu Danych, w tym danych osobowych Kupującego, w celu założenia Konta.
  11. Dane – dane Kupującego, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia i/lub dokonania Rejestracji w Sklepie.
  12. Konto – utworzony po dokonaniu Rejestracji indywidualny panel Użytkownika, do którego ma on dostęp za pomocą loginu i hasła, umożliwiający m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
  13. Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto w Sklepie.
  14. Odwiedzający – każdy, kto przegląda zawartości strony internetowej Sklepu, w tym także Kupujący i Użytkownik.
  15. Cena – kwota należna Sprzedawcy z tytułu zakupu Towaru, wyrażona w złotych polskich i oznaczona jako kwota brutto, zawierająca podatek od towarów i usług (VAT); Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
  16. Koszty dostawy – koszty dostarczenia zamówionego Towaru do Kupującego, które ponosi Kupujący. Aktualny koszt dostawy Towaru do Kupującego jest podany w Koszyku.
  17. Płatność – czynność polegająca na zapłacie należności z tytułu złożonego Zamówienia, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, dokonywana w sposób określony przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.


§ 2
Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422).
 2. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Odwiedzającego powinno mieć włączoną opcję plików „Cookies”.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Sklepu, a w szczególności przed dokonaniem Rejestracji w serwisie, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności serwisu i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.
 4. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 5. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.
 6. Odwiedzający powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji witryny Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.
 7. Odwiedzający zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, połączenie z witryną Sklepu jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL.
 9. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych za pomocą strony internetowej Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet; w celu zminimalizowania ryzyka zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich kroków zabezpieczających komputer lub inne urządzenia Odwiedzającego przed ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet.
 10. Nazwy handlowe, opisy, grafiki lub znaki towarowe, w tym także logo spółki „Elektro-Oxigen Polska” Sp. z o.o., opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedawcy.
 11. Odwiedzający jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.
§ 3
Złożenie zamówienia

 

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem Koszyka i bez potrzeby dokonywania Rejestracji i posiadania Konta.
 2. Każdorazowo złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 3. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak jego rodzaj i ilość.
 4. Poprzez kliknięcie w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” Kupujący wyraża wolę związania się umową zawieraną na odległość i akceptuje warunki sprzedaży określone w niniejszym Regulaminie, właściwości oraz Cenę Towaru, a także zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” powoduje powstanie po jego stronie względem Sprzedawcy obowiązku zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia przez Kupującego poprzez naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 7. Sprzedawca potwierdza Kupującemu niezwłocznie zawarcie umowy przesyłając na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie dokonanego Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje Regulamin, a także określa cechy zakupionego Towaru oraz jego Cenę, sposób dostawy oraz należne Koszty dostawy, jak również termin zapłaty z tytułu dokonanego zakupu wraz ze wskazaniem danych niezbędnych do dokonania płatności. W potwierdzeniu Sprzedawca dodatkowo określa termin realizacji Zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, w sposób w nim opisany.
 8. Wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Sprzedawca przesyła Kupującemu pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu, oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie wzmiankowanych dokumentów w formie trwałego nośnika „PDF”, w formie elektronicznej.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przy czym ich realizacja następuję wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 10. Realizacja Zamówienia, w przypadku Płatności w formie przelewu tradycyjnego na konto Sprzedawcy rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty z tytułu Ceny oraz Kosztów dostawy Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy, zaś w przypadku Płatności za pobraniem (Płatność przy odbiorze) – niezwłocznie po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 7 powyżej.
 11. W przypadku braku Towaru na stanie magazynowym Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym oraz ustali indywidualnie termin realizacji złożonego Zamówienia.


§ 4
Płatności oraz dostawa

 

 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia lub w chwili odbioru Towaru (opcja płatności za pobraniem).
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
  • Przelew tradycyjny, na numer rachunku bankowego podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu złożonego Zamówienia,
  • Płatność przy odbiorze – Płatność za pobraniem.
 3. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia faktury VAT w formie tradycyjnej (papierowej).
 4. Składając Zamówienie Kupujący ma możliwość zażądania faktury VAT za zakupione Towary. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
 5. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Niezależnie od wybranej przez Kupującego formy Płatności, Sprzedawca realizuje dostawę Towaru do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Aktualny koszt dostawy jest podany w Koszyku.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Kupujący posiada prawo złożenia reklamacji w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


§ 5
Prawo odstąpienia

 

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie przewidzianym w przepisie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827). Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia wykonywa się poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy, tj.: Elektro-Oxigen Polska Sp. z o.o., ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail Sprzedawcy: pulmotrainer@elektro-oxigen.pl. Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy skierowanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w stosunku do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 5. Produkty lecznicze i wyroby medyczne, ze względu na ich charakter, tj. wspieranie leczenia, z uwagi na warunki higieny i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientów w tym względzie, nie mogą być przedmiotem zwrotu w ramach realizacji prawa do odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta,
 6. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami),
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru do Kupującego, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przezeń kosztów dodatkowych.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, zaś Strony zobowiązane są wzajemnie zwrócić to, co dotychczas świadczyły.
 9. Sprzedawca potwierdza Kupującemu, który odstąpił od umowy, niezwłocznie i na adres e-mail Kupującego wskazany przezeń w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, otrzymanie jego oświadczenia w tym przedmiocie oraz zobowiązany jest zwrócić Kupującemu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego Płatności, w tym także Koszty dostawy.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, w ten sam sposób, w jaki otrzymał zapłatę od Kupującego, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu Płatności, który nie wiąże się dla niego z kosztami dodatkowymi.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w ust. 7 i 8 powyżej, do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 1 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, ponad te, które mieszczą się w granicach zwykłego zarządu, uszkodzeń oraz powinien zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży. Koszty zwrotu ponosi Kupujący.
 13. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 6
Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego – będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku Kupujących, którym nie przysługuje status Konsumenta, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad fizycznych i prawnych jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz. 121).
 3. W przypadku niezgodności zakupionego Towaru z umową Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo złożenia reklamacji w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamacje można składać:
  1. pisemnie, w formie tradycyjnej, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Elektro-Oxigen Polska Sp. z o.o., ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa, lub
  2. elektronicznie na adres e-mail Sprzedawcy: pulmotrainer@elektro-oxigen.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania a także wskazanie formy udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). W przypadku reklamacji dotyczących Towaru do reklamacji powinien być dołączony oryginał lub kopia dowodu zakupu.
 6. Reklamację można złożyć także przy użyciu formularza dostępnego pod adresem elektronicznym: www. pulmotrainer.pl/reklamacja.pdf
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi w sposób wskazany przez Kupującego w reklamacji (tj. pisemnie lub mailowo).
 8. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Kupujący może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.
 9. Reklamowany Towar należy dostarczyć do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na uszkodzenia produktów w transporcie.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania zakupionego Towaru.
 11. Instrukcja obsługi Towaru może być umieszczona na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego Towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.
 12. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.
 13. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 14. Sprawę do Sądu Polubownego, zgodnie z ust. 13 powyżej, można wnieść składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 15. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 14 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 16. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
 17. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 18. Kupujący będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może także zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.


§ 7
Odpowiedzialność

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Odwiedzającego szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączeniu funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu Sprzedawca zamieści uprzednio informację na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeniesienia praw do Sklepu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia usług, o czym zamieści uprzednio informację na stronie Sklepu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych, w tym danych osobowych podawanych przez Użytkowników.


§ 8
Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www. pulmotrainer.pl/regulamin.pdf, umożliwiającej jego pobieranie oraz wydruk.
 3. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w następujących przypadkach:
  1. zmiany zakresu, sposobu lub rodzaju świadczonych usług,
  2. zmiany i/lub wzbogacenia funkcjonalności Sklepu,
  3. poszerzenia oferty Sprzedawcy o nowe usługi,
  4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  5. zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzane zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na zamówienia dokonane przed wejściem zmian w życie.
 8. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie są Sprzedawca oraz Kupujący.

 

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy.


Pulmotrainer ®

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą